Oturum Aç
  • Biyoteknoloji Doktora Programı Başvuru Tarihleri

Biyoteknoloji Doktora Programı Başvuru Tarihleri : 31.01.2014 tarihi 18:00’a kadar uzatılmıştır.

Biyoteknoloji Doktora Programına Öğrenci Kabul Koşulları:

  • Ön Koşul:Biyoteknoloji doktora programına aşağıda verilen programlardan mezun olan öğrenciler kabul edilirler.

- 5 yıllık Eczacılık, veya Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimlik Lisans eğitimi almış olmak
- 4 yıllık Eczacılık Lisans eğitimi almış olup, bir yüksek lisans programı mezunu olmak
- Biyoloji, Kimya, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği Lisans eğitimi almış olup, Sağlık Bilimleri veya Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı bir Yüksek Lisans programından mezun olmak
- 4 yıllık Eczacılık, Biyoloji, Kimya, Biyomedikal Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans derecesine sahip olan adaylardan YÖK’ün lisans eğitiminden sonra direkt doktora eğitimine başlama kriterlerini sağlamış olmak
- Yabancı uyruklu öğrenciler için son 3 senelik eğitimini Türkiye’de Türkçe olarak tamamlamış olma veya TÖMER’den en az C ve üzeri not almış olma koşulu aranmaktadır.
- Başvuruda bulunan öğrencinin almış olduğu eğitime ve transkriptine göre Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunca tek veya çift dönemlik Bilimsel Hazırlık sınıfı uygun görülebilir.BVÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitim yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Biyoteknoloji Doktora Programı Ders Planı
Dersin Kodu : BTD 101Dersin Adı : Farmasötik BiyoteknolojiTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Biyoloji, moleküler biyoloji ve temel biyoteknolojiden hareketle farmasötik biyoteknolojinin esasları, biyoteknolojide kullanılan çok farklı cihaz ve analiz teknikleri; elektroforez teknikleri, gen analizleri, tandem-mass ve diğer kütle spektrometresi teknikleri, UV ve floresans spektrofotometresi ve uygulamaları, protein kompleksleri, protein-protein ilişkileri fonksiyonları ve protein etkileşim inhibitörleri, peptid bazlı ilaçlar, aşılar ve antikanser ilaçlar.304ZIII
Dersin Kodu : BTD 102Dersin Adı : Hücre Kültürü TeknikleriTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Temel hücre kültürü yöntemleri, In vitro toksisite ölçümü, İmmunofluoresans teknikler, Büyük ölçekli memeli hücre kültürü, Mikoplazma tespiti, Transfeksiyon, Hücre klonlama, Kanser hücre hatları, Kök hücreler, Primer hücre kültürleri, 3 Boyutlu (3D) hücre kültürleri.225ZII
Dersin Kodu : BTD 103Dersin Adı : FarmakolojiTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: İlacın farmakodinamiği ve farmakokinetiği ve biyoyararlanımı; Farmakodinamik (ilacın vücuda yaptığı etki, afinite, aktivite) ve Farmakokinetik (vücudun ilaca yaptığı etki: emilim, dağılım, metabolizma, eliminasyon= ADME).214ZII
Dersin Kodu : BTD 124Dersin Adı : ToksikolojiTPAKTSZ/SYARIYILI
Genel toksikoloji, toksik etki ve terapötik indeks kavramı. İlaçların toksik ve advers etkileri.214ZIII
Dersin Kodu : BTD 104Dersin Adı : Biyolojik Kökenli İlaçlarTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Biyolojik ilaçların tanımı, rekombinant DNA teknolojisiyle proteinlerin ve glikoproteinlerin üretimi, antikor ve antijenler, nükleik asitler, “antisense oligonucleotidler”, virüsler, bakteriler, kan pıhtılaşma faktörleri, hormonlar, interferonlar, interlökinler, rekombinant aşı teknolojisiyle aşıların üretimi, tümör nekroz faktörleri, doğal ilaçlar ve yarı sentetik türevlerinin eldesi. Biyobenzer ürünlerin tanıtılması (yani biyolojik yöntemlerle organizmalardan veya canlı sistemlerden üretilen biyofarmasötikler (biyoteknolojik ilaçların) referans versiyonlarının sunulması.204ZI
Dersin Kodu : BTD 105Dersin Adı : Moleküler BiyolojiTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Canlı organizmada nükleik asitler, proteinler ve enzimlerin yapıları, fonksiyonları ve birbirleriyle ilişkileri, bakteri kültürleri ve teknikleri, hücre kültür ve teknikleri, elektron mikroskobu teknikleri, kök hücre ve transgenik hayvan modelleri üzerindeki çalışmalar, vektörler, transkripsiyon teknikleri ve aseptik teknikler.304ZI
Dersin Kodu : BTD 106Dersin Adı : Biyomateryeller, Tıp ve Eczacılıktaki UygulamalarıTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Biyomalzemelerin üretimi ve seçimi; immobilize biyomolekül-polimer sistemleri; polimerik membranlar, sınıflandırılmaları, bulk ve yüzey yapıları; ilaç taşıyıcısı olarak ve kontrollü salım sistemlerindeki biyomoleküller ve polimerler; difüzyon kontrollü, matriks ve membran sistemleri; kimyasal kontrollü ve çözücünün harekete geçirdiği sistemler; polimerik biyomalzemelerin kullanımında yeni gelişmeler ve tıptaki bazı biyomateryel örnekleri (yapay organlar, yapay kalça eklemleri, yapay kemik, ve çeşitli protezler, vs…).204ZIII
Dersin Kodu: BTD 123Dersin Adı: BiyoteknolojiTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Biyoteknolojide kullanılan bazı temel işlemler, Fermantasyon teknolojisi; Proteinin yapısı ve biyoteknolojide kullanımı, Rekombinant DNA teknolojisi; Biyoteknolojide kullanılan hayvan modelleri, Klonlama ve Transgenik hayvan modelleri; Bitki biyoteknolojisi ve biyoteknolojinin tarımda uygulamaları; Çevre biyoteknolojisi, biyoyararlanım; Tıbbi biyoteknoloji, aşı çeşitleri yöntemleri ve uygulamaları, biyosensörler ve nanoteknoloji uygulamaları; Biyogüvenlik ve Biyoetik konuları. Biyoteknolojinin kapsamı, tarihçesi ve biyoteknoloji endüstrisi hakkında bilgi vermek ve endüstriyel mikroorganizmaların önemini kavratmak. Ayrıca endüstriyel, tıbbi ve çevresel biyoteknoloji ile gıda biyoteknolojisinin uygulama alanlarını, biyoteknolojide kullanılan yöntemleri bilmek ve bitki ve hayvan biyoteknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak. Son olarak, biyoteknolojide biyoetik ve biyogüvenlik konularının önemini anlatmak.304ZI
Dersin Kodu : BTD 107Dersin Adı : BiyoistatistikTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Bilimsel araştırma metodolojisi ve tasarımı, biyoistatistiğin tanımı, başlıca ölçüm düzeyleri, değişkenlerin belirlenmesi, merkezi eğilim ölçütleri, değişkenlik ve değişkenlik ölçütleri, olasılığa giriş, olasılık dağılımları: binom, poisson ve standardize normal dağılım, örnekleme teknikleri ve örneklem büyüklüğü, parametrik ve parametrik olmayan varsayım testleri, çapraz tablo ve kategorik değişkenlerin değerlendirilmesi, Q kare testi, ortalamaların kıyaslanmasında kullanılan metodlar; t-testi; eşli t-testi ve Anova testi, korelasyon katsayıları, modelleme ve regresyon analizi.203SIV
Dersin Kodu : BTD 108Dersin Adı : Farmakogenomik ve GenotoksisiteTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: İlaç metabolizmalarında herhangi bir ilacın girişinden atılımına kadar tüm evrelerinde rol alan gen dizilerinden dolayı bireylere özgü (ilaç dozajı, etkisi, yan etkisi vb.) değişiklikler, hücre sinyalizasyonu, hücre reseptörleri, mutasyon, polimorfizmler ve ters ilaç etkileşimleri, genetik varyasyonlar ve ilaç etkisi.225SIV
Dersin Kodu : BTD 109Dersin Adı : Proteomiks ve MetabolomiksTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Proteinlerin yapılarının, yerleşimlerinin, miktarlarının, translasyon sonrası modifikasyonlarının, doku ve hücrelerdeki işlevlerinin, diğer proteinlerle ve makro moleküllerle olan etkileşiminin incelenmesi, dokularda, hücrelerde ve fizyolojik sıvılarda lipid, karbohidratlar, vitaminler, hormonlar ve diğer hücre bileşenlerinden ortaya çıkan küçük moleküllü metabolitlerin ve ksenobiyotiklerin yüksek verimli teknolojiler kullanılarak saptanması, kütle spektrumuyla kalitatif ve kantitatif analizleri.304SIV
Dersin Kodu : BTD 110Dersin Adı :Genetik Analiz Yöntemleri ve PCR Temelli Genetik AnalizlerTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Polimeraz zincir Reaksiyonu, klonlama, indirekt mutasyon analiz teknikleri, DNA dizi analizi, mikrodizin analizleri, PCR temelli analizler.225SIV
Dersin Kodu : BTD 111Dersin Adı olimer Bilimi ve Teknolojisi ve Polimer Nano İlaç Taşıyıcı SistemleriTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Polimer biliminin esasları, polimerlerin hazırlanması ve karakterizasyonu, polimer esaslı kitler, protezler ve çeşitli biyoteknoljik ürünler; polimerik ilaç taşıyıcı sistemleri, özellikle blok kopolimer yapıdaki biodegradable polimerlerden oluşturulan amfifilik yapıdaki nano misellere ilacın yüklenerek kontrollü ve hedefli ilaçların hazırlanması.224SIV
Dersin Kodu : BTD 112Dersin Adı :Biyomalzemelerin Moleküler TemelleriTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Biyoteknoloji ve biyomedikal mühendislik dahil olmak üzere biyolojik sistemlerle etkileşim amacıyla kullanılan malzemelerin moleküler ölçekte analiz ve tasarımı; Biyo- ve sentetik moleküller ve yüzeyler arasındaki moleküler etkileşimleri; hücre fonksiyonlarını kontrol eden malzemelerin tasarım, sentez ve proses yaklaşımları; teknolojik malzeme bilimi uygulamalarından doku mühendisliği, ilaç salım sistemleri ve biyosensörler.203SIV
Dersin Kodu : BTD 113Dersin Adı :Hedefli İlaç Taşıma SistemleriTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Tümör hedefli ilaç taşıma sistemlerinin etki mekanizmaları, pasif hedefli sistemler, aktif hedefli sistemler, tümör hedefli sistemlerin üretiminde kullanılan taşıma sistemleri, lipozomlar, miseller, siklodekstrinler, dendrimerler, konjuge ilaç polimerleri ve protein kafesleri, aktif hedefli ilaç taşıma sistemlerinin hedefledikleri reseptörler, kullanılan ligandlar ve sağlıklı bağlanma metotları, antijen-antikor ilintili hedefli ilaç taşıma sistemleri.304SIV
Dersin Kodu : BTD 114Dersin Adı proteinler, Peptidler ve Aptamerlerin Tedavi ve Teşhiste KullanımıTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Moleküler biyoteknolojide peptid ve proteinlerin teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanımı, aptamer ve nükleik asitlerin diagnostik amaçlı kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler, dozajları, biyomoleküler sensörler ve tıpta kullanılan biyoelektronikler.203SIV
Dersin Kodu : BTD 115Dersin Adı :Görüntüleme Sistemleri, Biyosensörler ve Tanı KitleriTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Tıpta çeşitli görüntüleme sistemleri, biyosensörlerin tipleri ve kullanılışları, immunosensörlerdeki antikor ile antijen ilişkisi, biyoreseptörler ve özellikleri, biyolojik materyallerin çeşitli ortamlarda kalitatif/ kantitatif tayini ve izlenmesi, tıpta çeşitli hastalıkların teşhisi ve takibi için yeni ve hassas tanı kitlerinin ve biyosensörlerin hazırlanması.203SIV
Dersin Kodu : BTD 116Dersin Adı : Kontrollü İlaç Taşıyıcı SistemleriTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği: Klasik ilaçların kullanımında yaşanan sıkıntılar ve bu problemlerin kontrollü ilaç taşıma sistemleri ile giderilmesi, kontrollü ilaç taşıma sistemlerinin üretim (sentez) esasları, difüzyon kontrollü sistemlerin esasları, rezervuar veya zar kontrollü sistemlerin üretimi ve kullanım alanları, monolitik sistemler, su geçiş-kontrollü sistemler, temelleri ve uygulama alanları, piyasada mevcut olan ozmotik sistemlerin tartışılması, kimyasal kontrollü sistemler, biyo-bozunurluk ve biyo-uyumluluğun tanımı, ilaç taşıma sistemlerinde kullanımı, pro-drug kavramı, etki mekanizmasında yer alan enzimlerin tanıtılması, kontrol çeşitleri, UV, magnetik alan vb., kendinden kontrollü sistemler, dokulardaki pH ve sıcaklık değişiminin etkisi, salım yolları, oral salım, transdermal salım, biyo ve muko yapışkanlar ve diğer yollar.304SIV
Dersin Kodu : BTD 117Dersin Adı : Gen Tedavisi Ürünleri ve Biyoteknolojik UygulamalarıTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği:Genetik ve biyokimyasal prosesler, bir organizmanın genetik modifiye ürünlerini oluşturmada biyoteknolojinin kullanımı, genetik haritalama, genetik hastalıkların teşhisi ve tedavisi, gen terapisi ve genetik transformasyonlardaki son yenilikler.225SIV
Dersin Kodu : BTD 118Dersin Adı : Biyoteknolojik Ürünlerde Yasal DüzenlemelerTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği:Jenerik ilaç, eşdeğer ilaç, biyoeşdeğerlik kavramları, farmasötik preparatlarda biyoyararlanım ve biyoeşdeğerliliğin değerlendirilmesi, iyi üretim uygulamaları (GMP), ruhsatlandırma, ve ilaç dışı biyoteknolojik ürünlerin özelliklerinin incelenmesi ve patent esasları.203SIV
Dersin Kodu : BTD 119Dersin Adı : Biyoinformatik ve UygulamalarıTPAKTSZ/SYARIYILI
Dersin İçeriği:Proteinler, amino asit dizisi, “multiple sequence alignment” teknikleri, DNA dizisi ve analizleri, homoloji modelleri, moleküler modellemeler.224SIV
Dersin Kodu : BTD 125Dersin Adı : Reseptör ve Enzimlerin Yapıları ve BiyokimyasıTPAKTSZ/SYARIYILI
Dört reseptör ana sınıfları ve bunların yapıları: G-protein bağlı reseptör (GPCRs), ligand-gated iyon kanalları (LGICs), Reseptör Tirosin Kinaz (RTKs), Çekirdek Reseptörleri; reseptör tarafından uyarılan yolaklar; önemli enzim sınıfları ve yapıları ve enzim-reseptör ilişkileri verilecektir.304SIV
Dersin Kodu : BTD 121Dersin Adı : Mikrobiyal TransformasyonlarTPAKTSZ/SYARIYILI
Bitkisel kökenli farklı ilaç etkin maddelerinin hazırlanması için mikropların kullanılması, bu amaçla peptid antibiyotiklere mikrobial transformasyonlar, steroidlere, alkaloitlere ve diğer antikanser ajanlara mikrobiyal transformasyonlar, antitümör etkili antibiyotiklerin biyoaktivasyonu, biotransformasyonu ve derivelerinin hazırlanması için mikrobiyal sistemlerin kullanılışı.224SIV