Oturum Aç
  • Farmakognozi/Doğal Ürünler Kimyası Doktora Programı Başvuru Tarihleri

Farmakognozi/Doğal Ürünler Kimyası Doktora Programı Başvuru Tarihleri : 31.01.2014 tarihi 18:00'a kadar uzatılmıştır.

Farmakognozi/Doğal Ürünler Kimyası Öğrenci Kabul Koşulları:

  • Ön Koşul:Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası doktora programına aşağıda verilen programlardan mezun olan öğrenciler kabul edilirler.

- 5 yıllık Eczacılık lisans mezunu olmak, 4 yıllık Eczacılık lisans mezunu olup Yüksek Lisans yapmış olmak.
- Kimya/Kimya Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak
- Biyoloji lisans mezunu olup, Organik kimya alanında yüksek lisans yapmış olmak
- Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisansı yapmış olmak
- Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak,
- Yabancı uyruklu öğrenciler için son 3 senelik eğitimini Türkiye'de Türkçe olarak tamamlamış olma veya TÖMER'den en az C ve üzeri not almış olma koşulu aranmaktadır.
- Başvuruda bulunan öğrencinin almış olduğu eğitime ve transkriptine göre Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunca tek veya çift dönemlik Bilimsel Hazırlık sınıfı uygun görülebilir.

  • BVÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Farmakognozi/Doğal Ürünler Kimyası Doktora Programı Ders Planı
Dersin Kodu: FDK 101Dersin Adı: İlaç Keşfinde Doğal Ürünlerin Önemi ve Hızlı Tarama YöntemleriTPAKTSZ/SYARIYILI
İlaç Keşfi etnobotanik araştırmalar ve literatür taraması ve NAPRALERT gibi oluşturulmuş kütüphane veri tabanlarının yanısıra Combinatorial ve Computational Chemistry ve hızlı aktivite tarama yöntemleriyle yapılmaktadır. Hızlı analitik tarama yöntemlerinde kullanılan cihazlar, FIPR (fluorimetrik imaging plate reader), High througput assays (HPLC ve HPLC ile kombine mass ve NMR analizleri, ELISA (Enzime linked immunosorbent assay) ve uygulamaları ise UV veya floresans ölçümüne dayanan test metodlarıdır ve günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.203ZII
Dersin Kodu: FDK 102Dersin Adı: Güncel Medisinal KimyaTPAKTSZ/SYARIYILI
Potansiyel ilaç molekülü dizaynı, organik sentezler, bilişimsel (computational) ve tümleşik (combinatorial) kimyanın farmakognozideki uygulamaları, yeni moleküllerin aktif analoglarının hazırlanması, yapı-etki ilişkileri, enzim-reseptör ilişkileri, reseptör düzeyinde etki mekanizmaları ve metabolizma reaksiyonları ve yeni doğal veya doğal kökenli yarı sentetik potansiyel ilaç etkin maddelerini sentezlemede farklı sentez mekanizmalarının araştırılması.304ZI
Dersin Kodu: FDK 103Dersin Adı: Sekonder Metabolitlerin Biyosentezi, Doğal Kaynaklardan Eldesi ve Yapı TayiniTPAKTSZ/SYARIYILI
Sekonder metabolitlerin biyosentezi, sekonder metabolitlerin bitkisel ve hayvansal doğal kaynaklardan eldesi, kimyasal ve spektroskopik yollarla sekonder metabolitlerin yapı tayini, ilaç etkin maddesi olmuş başlıca örneklerinin yarı sentez ve tam sentezle elde ediliş yollarının verilmesi.325ZI
Dersin Kodu: FDK 104Dersin Adı: Doğal Ürünlerin Koruyucu ve Tedavi Edici EtkileriTPAKTSZ/SYARIYILI
Bitki ekstrelerinin veya belli biyoaktif kimyasal bileşenlerce zengin fraksiyonlarının ya da saf bileşiklerinin antioksidan, antiradikal, immun sistemi güçlendirici vb. koruyucu etkilerinin öğretilmesi. Ayrıca antibakteriyel/antiviral, sitotoksik ve antitümör/antikanser etkili doğal bileşikler ve elde edildikleri kaynaklar, gastro-protektif/antiülser, kalp koruyucu drogların yanısıra sedatif/antidepresan etkili bitkiler ve etkiden sorumlu bileşenleri hakkında detaylı bilgiler verilecektir.203ZII
Dersin Kodu: FDK 105Dersin Adı: Moleküllerin Yapı Tayininde 1D- ve 2D NMR TeknikleriTPAKTSZ/SYARIYILI
Tüm modern tek ve çift dimensiyonlu NMR teknikleri (BB, APT, DEPT, HMQC, HSQC, HMBC, SINEPT, NOE, NOESY, ROESY) problem çözümleri ile birlikte öğretilecektir. Özellikle saf doğal bileşiklerin ilginç yapıları ve stereokimyalarını belirlemede kullanılan NOE, NOESY ve ROESY tekniklerinin kullanılması ve çift dimensiyonlu COSY, HMQC ve HMBC teknikleri ile bileşiklerin yapılarının belirlenmesi öğretilecektir.224ZIII
Dersin Kodu: FDK 106Dersin Adı: Biyolojik Aktivite Testleri ve UygulamalarıTPAKTSZ/SYARIYILI
Bu amaçla pekçok antioksidan aktivite testleri, antikolinesteraz (asetil ve bütiril- kolinesteraz) aktivite, monoamin oksidaz aktivite, antitirozinaz aktivite testleri ve diğer bazı enzim inhibisyonuna dayanan testler yapılarak 96 kuyucuklu Elisa Reader cihazında okumalar gerçekleştirilecektir. In vivo tayin yapılacaksa biyolojik matrikslerden ön ayırmalar için plazma proteinlerinin çöktürülmesi ve benzer ön ayırma işlemleri ve bunların optimizasyonları, kromatografik analizlerde guard kolonların vb. kullanımı ve çeşitli numune hazırlama yöntemleri öğretilecektir.225ZIII
Dersin Kodu: FDK 109Dersin Adı: Modern Kütle Spektroskopisi TeknikleriTPAKTSZ/SYARIYILI
Özellikle kütle spektrometresinin GC-MS ve LC-MS, LC-MS-NMR kombine olarak çeşitli analizlerde ve özellikle high throughput screening olarak aktif doğal ürünlerin hızlı taranmasında kullanımları. Ayrıca modern kütle spektrometresi teknikleri (FAB-MS, APCI, tandem-mass spektrometresi) ile proteinlerin analizi ve enzim-reseptör ilişkilerinin incelenmesi öğretilecektir.224SIV
Dersin Kodu: FDK 110Dersin Adı: Reseptör ve Enzimlerin Yapıları ve BiyokimyasıTPAKTSZ/SYARIYILI
Dört reseptör ana sınıfları ve bunların yapıları: G-protein bağlı reseptör (GPCRs), ligand-gated iyon kanalları (LGICs), Reseptör Tirosin Kinaz (RTKs), Çekirdek Reseptörleri; reseptör tarafından uyarılan yolaklar; önemli enzim sınıfları ve yapıları ve enzim-reseptör ilişkileri verilecektir.304SIV
Dersin Kodu: FDK 111Dersin Adı: Farmakolojik AnalizlerTPAKTSZ/SYARIYILI
Binding assays, klasik filtrasyon, scintillation proximity assays, label-free, functional assays: reporter gene deneyleri, NFkB-luciferase deneyi, elektrofizyoloji, hayvan deneyleri, farmakolojide kullanılan moleküler biyoloji teknikleri, hücre kültürü ve hücre deneyleri anlatılacak ve öğrenci profiline göre bazı deneyler laboratuarda yaptırılacaktır.225SIV
Dersin Kodu: FDK 112Dersin Adı: Bitki Biyoteknolojisi ve Doku KültürüTPAKTSZ/SYARIYILI
Bitki biyoteknolojisinin genel tanımları, kullanılan teknikler, uygulama alanları ve bitkilerin ilaç olma potansiyeline sahip sekonder metabolitlerinin doku kültürü (tissue culture) yöntemiyle sentezi örneklerle anlatılacaktır.203SIV
Dersin Kodu: FDK 113Dersin Adı: Deniz Ürünleri ve İlaç Olma PotansiyelleriTPAKTSZ/SYARIYILI
Deniz canlılarının ve özellikle deniz algleri ve süngerlerinin farmakognozideki ve diğer yeni endüstriyel kullanılış alanları belirtilecek ve ilaç hammaddesi olarak deniz ürünlerinin değerlendirilmesi araştırılacak ve laboratuarda deniz canlılarından sekonder metabolitlerin eldesi gerçekleştirilecektir.203SIV
Dersin Kodu: FDK 114Dersin Adı: Deniz Ürünleri ve İlaç Olma PotansiyelleriTPAKTSZ/SYARIYILI
Alkaloitlerin genel tanımı, sınıflandırılması, izolasyonu, biyosentezi, tanınma reaksiyonları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, etki mekanizmaları ve önemli ilaç etkin maddeleri olarak ilaç endüstrisinde kullanılan alkaloitler, alkaloitçe zengin bitkilerden yeni alkaloitlerin izolasyonu ile ilgili laboratuar çalışması yapılacaktır.224SIV
Dersin Kodu: FDK 115Dersin Adı: Terpenoitler, İzolasyonu, Yapı Analizi ve SenteziTPAKTSZ/SYARIYILI
Terpenoidler ve steroidlerin sınıflandırılması, kimyasal yapıları terpenoidlerin sınıflandırılması (mono-,di-, tri-, tetra- terpenler) ve özellikleri, izolasyonu, biyosentezi, droglardan elde ediliş yöntemleri (kalitatif ve kantitatif analiz yöntemleri), bunları taşıyan doğal kaynaklar, etkileri ve başlıca kullanım alanları, ilaç endüstrisinde değerlendirilmesi teorik ve pratik olarak öğretilecektir.224SIV
Dersin Kodu: FDK 116Dersin Adı: Fenolik Bileşikler, İzolasyonu, Yapı Analizi ve SenteziTPAKTSZ/SYARIYILI
Bitkilerde bulunan fenolik bileşiklerin ve glikozitlerin tanımı, sınıflandırılması, kimyasal yapıları, izolasyonu, biyosentezi, elde etme teknikleri, miktar tayini metotları, aktiviteleri, bu bileşikleri taşıyan droglar üzerinde çalışmalar.224SIV
Dersin Kodu: FDK 117Dersin Adı: Mikrobiyal TransformasyonlarTPAKTSZ/SYARIYILI
Bitkisel kökenli farklı ilaç etkin maddelerinin hazırlanması için mikropların kullanılması, bu amaçla peptid antibiyotiklere mikrobial transformasyonlar, steroidlere, alkaloitlere ve diğer antikanser ajanlara mikrobiyal transformasyonlar, antitümör etkili antibiyotiklerin biyoaktivasyonu, biotransformasyonu ve derivelerinin hazırlanması için mikrobiyal sistemlerin kullanılışı.224SIV
Dersin Kodu: FDK 118Dersin Adı: Uçucu Yağlar ve AromaterapiTPAKTSZ/SYARIYILI
Bitkilerin uçucu yağlarını (monoterpenler ve seskiterpenler ve bazı diğer uçucu maddeler) elde etme yöntemleri, Gaz kromatografisi (GC) ve GC-MS (gaz-kütle) spektrometresi ile analiz yöntemleri, bazı spesifik uçucu yağlar (essential oils), uçucu yağlarca zengin bitkiler ve dahil oldukları cins ve familyaların özellikleri. Uçucu yağlarla terapi (Aromaterapi) ve uygulama yöntemleri (buhar banyoları, losyonlar, kokular, saç, cilt ve deri vd. hastalıklarının tedavisindeki kullanım şekilleri), ve bazı ilaç terkiplerinde yer alan uçucu yağlar.203SIV
Dersin Kodu: FDK 119Dersin Adı: Nörolojik Hastalıkların Tedavisi İçin Doğal İlaç AraştırmalarıTPAKTSZ/SYARIYILI
Demansla seyreden nörolojik hastalıkların (Alzheimer, Parkinson, Myastenia gravis vb.) kolay tanısı ve tedavisi için yöntem ve ilaç geliştirmek. Bu amaçla Alzheimer hastalığının tedavisi için kolinesteraz inhibitörleri etkisi gösteren potansiyel ilaç araştırmalarının yanısıra bu hastalıkların mekanizmasında rol oynayabilecek farklı enzimlerin inhibisyonunun araştırılması.203SIV
Dersin Kodu: FDK 120Dersin Adı: Antitümör/Antikanser Doğal İlaç AraştırmalarıTPAKTSZ/SYARIYILI
İlaç olmaya aday antikanser bileşiklerin (Drug lead anticancer compounds) rasyonel ilaç keşfi ve dizaynı yöntemine dayanarak seçimi; Bu amaçla potansiyel sitotoksik, antitümör/antikanser aktiviteye sahip sekonder metabolitlerce zengin bitkilerin high throughput tekniklerle belirlenmesi ve bu amaçla kombine LC-MS-NMR + in vitro aktivite test sistemlerinin kullanılması. Aktif ekstrelerden potansiyel antitümör/antikanser aktif bileşiklerin elde edilme ve saflaştırılma yöntemleri; biyolojik kökenli diğer doğal veya semi-sentetik ilaçların genel elde ediliş yolları.304SIV
Dersin Kodu: FDK 121Dersin Adı: BiyoistatistikTPAKTSZ/SYARIYILI
Bilimsel araştırma metodolojisi ve tasarımı; biyoistatistiğin tanımı; Başlıca ölçüm düzeyleri; Değişkenlerin özetlenmesi ve merkezi eğilim ölçütleri; Değişkenlik ve değişkenlik ölçütleri; Olasılığa giriş; Olasılık dağılımları: Binom, Poisson ve Standardize Normal Dağılım; Örnekleme teknikleri ve örneklem büyüklüğü, Parametrik ve parametrik olmayan varsayım testleri; Çapraz tablo ve kategorik değişkenlerin değerlendirilmesi; kikare testi; Ortalamaların kıyaslanmasında kullanılan metodlar; t- testi; eşli t- testi ve Anova; Korelasyon katsayıları; Modelleme ve regresyon analizi.203SIV
Dersin Kodu: FDK 122Dersin Adı: İlaçlarda Patent ve RuhsatlandırmaTPAKTSZ/SYARIYILI
İlaçlara ve bitkisel ilaçlara global bakış, sentetik ve bitkisel ürünlerin dünya pazarı, AB ülkelerinde ruhsatlandırma, ABD'de ruhsatlandırma, Japonya ve Uzakdoğu'nun incelenmesi, ülkemizde ruhsatlandırma, ruhsat dosyası içeriğinin hazırlanması, Patent ve Patent Yasası, Türk Patent Ofisi ve diğer ülkelerdeki patentlemeler anlatılacaktır.203SIV
Dersin Kodu: FDK 123Dersin Adı: FitoterapiTPAKTSZ/SYARIYILI
Fitoterapide kullanılan drogları tanımlanması. Fitoterapi droglarının etkilerini ve yan etkilerini bilinmesi. Bu drogların farmakopeye uygunluğunu kontrol edilmesi. Fitoterapötikler hakkında eczanede hastaya bilgi verebilecek alt yapıya sahip olunması. Eczanede tıbbi çay karışımlarının hazırlanması. Bitkisel ilaçların yasal durumlarınının bilinmesi. İlaç endüstrisinde bitkisel ilaç geliştirilmesinin yolları ve günümzdeki durumu.