Oturum Aç
 • Eczacılık Fakültesi Staj Klavuzu Yayınlandı

T.C.

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1. Bu Kılavuz, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin öğrenimleri süresince yapmakla yükümlü oldukları staj çalışmalarının temel ilkelerini planlama, uygulama ve değerlendirilmelerinde uyulması gereken kuralları belirler.

Madde 2. Bu Kılavuz Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin stajlarla ilgili faaliyet ve esaslarını kapsar.

Dayanak

 

Madde 3. Bu kılavuz, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 25. maddesi ve 2 Şubat 2008 tarih 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4.
Bu yönergede geçen;
a) Dekan: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
b) Fakülte: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

c) Fakülte Kurulu: Eczacılık Fakülte Kurulu

d) Fakülte Yönetim Kurulu: Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu

e) Senato: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosu
f ) Staj Komisyonu: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 2 yıl süreyle görevlendirilen, bir dekan yardımcısının başkanlık ettiği ve Fakülteyi oluşturan bölümlerden birer öğretim üyesinden oluşmuş Fakültede staj sürecinin yürütülmesinden sorumlu 3 kişilik komisyonu
g) Üniversite: Bezmialem Vakıf Üniversitesi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Staj Süresi, Uygulama İlkeleri, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Madde 5. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans diploması alabilmek için bu kılavuzda belirtilen stajları başarılı olarak tamamlamak şarttır.

 

 

Staj Süresi

Madde 6. Staj süresi toplam yedi aydır (7 x 20 iş günü). Öğrenci staj süresince, staj yaptığı kurumun veya eczanenin günlük çalışma saatleri boyunca çalışmakla yükümlüdür.

Uygulama

Madde 7. Öğrenci, ikinci yılını doldurduktan sonra, o yılın tatil ayları içinde stajına başlar. Staj Eğitimi 5 kısımdan oluşmaktadır. Stajlar Yaz stajları (Staj I, Staj II, Staj III) ve Güz Stajı (Staj IV) ile Bahar Stajı ( Staj V) şeklinde uygulanır. Stajların her birinde staj yapılan kurum veya eczane farklı olmalıdır. Her bir staj tek bir kurum veya eczanede yapılmalıdır. Staj Komisyonu’nun önerisi ve Fakülte Kurulu’nun onayı ile kabul edilmek şartıyla Yaz Stajları yurt dışındaki benzer kuruluşlarda en fazla 40 iş günü yapılabilir.

Staj I: Lisans eğitiminin 4. yarıyıl sonundaki yaz tatilinde en az 1 ay süresince (20 iş günü) serbest eczanelerde yapılır.

Staj II: Lisans eğitiminin 6. yarıyıl sonundaki yaz tatilinde en az 1 ay süresince (20 iş günü) serbest eczane veya hastane eczanelerinde yapılır.

Staj III: Lisans eğitiminin 8. yarıyıl sonundaki yaz tatilinde en az 1 ay süresince (20 iş günü),

 • Serbest eczane,
 • Hastane eczanesi
 • Ecza depoları
 • Eczacılık fakülteleri meslek anabilim dalları,
 • İlaç endüstrisi (ilaç, kozmetik, gıda veya radyofarmasötik endüstrileri),
 • Kalite kontrol ve araştırma laboratuvarları,
 • Üniversitelere bağlı parenteral sıvı laboratuvarları,
 • Hastanelerin patoloji, mikrobiyoloji, nükleer tıp ve biyokimya laboratuvarları,
 • Özel teşhis laboratuvarları,
 • İl Sağlık Müdürlüğü,
 • Hıfzı Sıhha Enstitüleri,
 • İlaç ve Zehir Bilgi Merkezleri,
 • Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,

Staj IV: Lisans eğitiminin 9. yarıyılında 30 iş günü, İstanbul il sınırları içindeki hastane eczanelerinde veya serbest eczanelerde yapılır. Öğrencinin Staj IV dersini alabilmesi için alması gereken tüm dersleri almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması gerekmektedir.

Staj V: Lisans eğitiminin 10. yarıyılında 50 iş günü, İstanbul il sınırları içindeki hastane eczanelerinde veya serbest eczanelerde yapılır. Öğrencinin Staj V dersini alabilmesi için alması gereken tüm dersleri almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması gerekmektedir. Ancak öğrenciler eksik kalan stajlarını, Fakülte Kurulu’nun onayı ile yarıyıl sonu sınavlarının ardından tamamlayabilirler.

Staj Başvurusu

Madde 8. Öğrenciler yaz ayları için staj başvurularını her yıl Mayıs ayı başında ilgili başvuru formunu doldurup Dekanlığa iletmekle yükümlüdürler.

Madde 9. Her döneme ait staj programı staj komisyonu tarafından hazırlanır ve öğrencilerin staj yapacağı kurum kesinleştikten sonra staj yapılacak eczane ya da kurumlara Dekanlık tarafından bir staj belgesi gönderilir. Staj belgesi staj bitiminde eczane veya kurum sorumlusu tarafından doldurulur, imzalanır ve Dekanlığa gönderilir.

Staj Yeri Değişikliği

Madde 10. Öğrenciler staja başladıktan sonra, Dekan’ın bilgisi ve onayı olmaksızın staj yeri değişikliği yapamaz. Grev ve lokavt uygulaması, vefat, karşılıklı olumsuzluklar, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet olması durumunda, öğrenciler stajlarını Dekanlık onayıyla başka bir eczane/hastanede/kurumda sürdürebilir.

Devam Zorunluluğu

Madde 11. Stajlara devam zorunludur. Öğrenciler staj yaptıkları eczane ve kurumların çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disiplinine uymak ve işyerinde kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesinden veya getirememesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Yukarıdaki hususlara uymayan öğrenciler hakkında ayrıca, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

 

Stajların Takibi

Madde 12. Staj Komisyonu üyeleri, gerekli görüldüğü durumlarda stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapabilir veya stajın yapıldığı işletme ile iletişime geçip, staj yapan öğrenci hakkında bilgi alarak öğrencilerin izlenmesini sağlayabilir.

Madde 13. Öğrenciler Staj Komisyonunca hazırlanan Fakülte Kurulu’nun onayladığı staj defterinin ilgili kısımlarını, staj sonrası hazırlamak zorundadır. Bu defterin staj yapılan eczane veya kurum yetkilisince onaylanmış olması ve gerekli bölümlerin doldurulması gerekmektedir. Bu defter staj bitimini takip eden ilk ders kayıt döneminde öğrenci tarafından Dekanlığa teslim edilir. Belirtilen süre içinde staj defterini getirmeyen öğrencilerin stajı geçersiz sayılır.

 

 

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

Madde 14. Yurtdışında yapılacak stajlarda “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” öğrencinin sorumluluğundadır. Yurt içinde yapılacak stajlarda “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından yapılır.

Stajın Değerlendirilmesi

Madde 15. Staj Komisyonu tarafından staj değerlendirme formu ve staj defterleri incelenmesi sonucunda değerlendirmeler, “başarılı” veya “başarısız” şeklinde belirlenerek Dekanlık tarafından en geç staj değerlendirmesini takip eden dönem sonuna kadar Öğrenci Otomasyon Sistemine işlenerek ilan edilir. Staj Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde, öğrencileri staj çalışmaları ile ilgili olarak mülakata çağırabilir. Başarısız olan öğrencilerin stajı geçersiz sayılır ve stajını ilgili dönemi takip eden dönemlerde tekrarlar.

Madde 16. Staj defterinde düzeltme istenen öğrenci, en geç 1 ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Öğrenci, defterin düzeltilmiş halini, işletmedeki amirine yeniden onaylatmalıdır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır.

Madde 17. Öğrencilerin eksik stajları ilgili dönemi takip eden dönemlerde staj komisyonunun izni ile tamamlanabilir.

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 17. Tekrarlanan staj süresi yasal öğrenim süresi dışında tutulur.

Madde 18. Fakülteye yatay veya dikey geçişle gelen öğrencilerin geldikleri Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı oldukları sürede yaptıkları ve başarılı sayılmış stajın bir kısmı ya da tamamı Staj Komisyonunun onayı ile kabul edilebilir. Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin durumları, Staj Komisyonunca görüşülerek karara bağlanır ve ilgili belgeler öğrencinin dosyasına konulmak üzere öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Öğrenciler Staj Komisyonu tarafından tüm gerekli görünen evrakları Staj Komisyonuna ulaştırmakla yükümlüdür.

 

Madde 19. İşyeri yetkililerinin staja katılan öğrencileri mesleki pratiklerini geliştirecek biçimde yönlendirmeleri beklenir. İşyerleri staj çalışmalarında İş Güvenliği kurallarını uygulamak ve sağlamak ile sorumludur.

 

Madde 20. Stajların organizasyonu, programlanması, staj kılavuzu ve Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu’nca saptanan diğer ilkeler doğrultusunda staj komisyonu tarafından yapılır.